Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden-conditions d'utilisation

Algemene voorwaarden

De gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met de onderstaand algemene voorwaarden.

alle informatie van deze website, mag tenzij anders vermeld, vrij geraadpleegd worden. Alle gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor private en informatieve doeleinden. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van “Nimrodsvrienden”, is het gebruik van deze gegevens voor commercieel gebruik ongeoorloofd.

Het is tevens de gebruiker van deze website niet toegestaan om gegevens van de site geheel of gedeeltelijk op zich of herkenbare vorm, te reproduceren of publiceren.

De “NimrodGenk-As” zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen, alsook voor de eventuele schade, die uit het gebruik van op deze website vermelde gegevens zou kunnen voortvloeien.

Geen verwijzing of vermelding naar en van informatie, producten of diensten op andere webpagina’s kan beschouwd worden als een aanbeveling vanwege “NimrodGenk”.

De “NimrodGenk-As” kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud op naar ander verwijzende webpagina’s.

Avertissement.

Les utilisateurs de ce site acceptent les termes et conditions savants.

Touts les informations sur ce site ne peut, sauf indication contraire, librement consultés. Toutes les informations sur ce site sont destinés à des fins privées et informatives.

Sans autorisation écrite préalable de "NimrodGenk", l'utilisation de ces données à des fins commerciales non autorisées.

Il est également à l'utilisateur de ce site n'est pas autorisé à transférer des données de tout ou partie du site lui-même ou une forme reconnaissable, reproduire ou publier.

Le "NimrodGenk-As" ne sera en aucun cas être tenu responsable des conséquences directes ou indirectes, et pour tout dommage découlant de l'utilisation des informations contenues sur ce site pourraient survenir.

Aucune référence ou mention des informations, produits ou services sur d'autres pages Web peut être considéré comme une recommandation en raison de "NimrodGenk".  Le "NimrodGenk" ne peut être tenu responsable du contenu de se référer à d'autres pages web.

AGB.

Die Nutzer dieser Website verpflichtet sich, die folgenden Bedingungen.

Alle Informationen auf dieser Website können, sofern nicht anders angegeben, frei konsultiert. Alle Informationen auf dieser Seite sind nur für private und informative Zwecke gedacht.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von "NimrodGenk", die Verwendung dieser Daten für unerlaubte kommerzielle Nutzung.

Es ist auch die Nutzer der Website ist nicht gestattet, Daten von allen oder einem Teil der Website selbst oder erkennbare Form, zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen, zu übertragen.

 

Die "NimrodGenk-As" wird in keinem Fall haftbar für direkte oder indirekte Folgen, und für Schäden, die aus der Nutzung von Informationen auf dieser Website enthaltenen entstehen könnten.

Kein Verweis oder Erwähnung von Informationen, Produkte oder Dienstleistungen auf anderen Web­Seiten als Empfehlung, weil der "Nimrodsvrienden" betrachtet werden.  Die "NimrodGenk" ist nicht verantwortlich für die Inhalte der Verweise auf andere Webseiten.

Disclaimer.

Users of this site agrees to the following terms and conditions.

All information on this website may unless otherwise stated, freely consulted. All information on this site are intended for private and informational purposes.

Without prior written permission of "nimrodGenk", the use of this data for unauthorized commercial use.

It is also the user of this website is not permitted to transfer data from all or part of the site itself or recognizable shape, reproduce or publish.

The "NimrodGenk-As" will in no event be liable for any direct or indirect consequences, and for any damages arising from the use of information contained on this site might arise.

No reference or mention of information, products or services on other Web pages can be considered as a recommendation because of "nimrodGenk". The "nimrodGenk" can not be held responsible for the content of referring to other web pages.

 

Nederlands