Huishoudelijk reglement van de jachthonden africhtingsclub
Nimrodsvrienden regio Genk Waterschei, jachthonden africhtingsclub, is een feitelijke vereniging die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende vereniging Nimrodsvrienden vzw aangesloten bij de K.K.U..S.H. onder nr 715. De afkorting van de vereniging is Nimrod Genk.
Elk lid van de vereniging en elke cursist dient onderhavig huishoudelijk reglement ten volle te onderschrijven. Het bestuur heeft het recht en de bevoegdheid dit reglement te allen tijde aan te passen en te wijzigen.
Bij overtredingen van dit reglement en de reglementen waartoe er verwezen wordt, behoort het tot de bevoegdheid van het bestuur om mogelijke sancties of uitsluitingen op te leggen.
*****************************************************


De reglementen en de doelstellingen van de K.K.U.S.H, de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus, hebben altijd geldingskracht.
Het doel van de cursus door Nimrod Genk georganiseerd is liefhebbers en hondeneigenaars aan te zetten hun hond aan een geleidelijke africhting te onderwerpen met als basis de gehoorzaamheid, specifiek gericht op de jacht. Het programma werd zodanig opgesteld dat alle rassen, zonder onderscheid er kunnen aan deelnemen.
De doelstelling van deze cursus is de voorjager en zijn hond op te leiden tot volwaardige deelnemers in het jachtgebeuren( de feitelijke jacht zowel als de africhtingsproeven).
Het gehoorzaamheidsprogramma kan leiden tot het behalen van een brevet of getuigschrift( enkel voor honden met een door de K.K.U.S.H. erkende stamboom) of een werkboekje voor honden zonder stamboom.
*************************************************************

                               Verbod van strafwerktuigen en ernstige lijfstraffen van de hond.

Het gebruik van strafwerktuigen evenals ernstige lijfstraffen ten aanzien van de hond is ten strengste verboden. Bij vaststelling zal het bestuur onmiddellijk optreden door middel van sancties en/of uitsluiting van de cursus.

Het opvolgen van opdrachten van de instructeurs.

Iedere deelnemer aan de cursus verklaart de opdrachten van de lesgevers nauwgezet op te volgen en uit te voeren.

Het cursusmateriaal= bij de africhting van de jonge honden wordt enkel gebruik gemaakt van:

  • Roestvrije slipketting **
  • Houten apporteerblok **
  • Dubbel tonige fluit **
  • Lange lijn

** te verkrijgen op aanvraag;

Algemene onderrichtingen.

De cursus is opgevat als cursus zelfafrichting: op iedere lesdag zullen de instructeurs de oefeningen voordoen samen met de deelnemers. Dezelfde oefeningen kunnen thuis dagelijks (meermaals) herhaald worden door de cursisten om tot een gunstig resultaat te komen.

De cursisten worden erop gewezen dat alle honden, na het uitvoeren van een proef, onmiddellijk terug aangelijnd worden.

Deelnemende honden moeten minstens 6 maand oud zijn en/of hun tandenwissel hebben  bij aanvang van de cursus.

Opmerkingen en andere aangaande de cursus, de instructeurs of deelnemers worden NA de cursus besproken met één of meerdere bestuursleden en zullen van daaruit verder opgevolgd en aangepakt worden (eventueel samen met de instructeurs of betrokkenen), dit om het verloop van de cursus niet in het gedrang te brengen.

Positieve voorstellen mogen ten allen tijde aangebracht worden.

Clan-vorming en naar buiten brengen van interne gegevens van de vereniging moeten vermeden worden om de cursus in een serene en vriendschappelijke sfeer te laten verlopen( in het belang van alle cursisten en hun honden).

De deelnemers mogen enkel en alleen de oefenterreinen gebruiken  in aanwezigheid van minstens één van de africhters (omdat de voorwaarden van het gebruik van het terrein dit voorschrijven).

Andere afdelingen van Nimrodsvrienden of africhtingsclubs  kunnen oefenen na afspraak en op dagen die voor onze vereniging van toepassing zijn.

Het is vanzelfsprekend dat er geen afval of uitwerpselen worden  achtergelaten op het terrein. (Zelf opruimen en meenemen)

Het gelijktijdig volgen van een africhting bij een andere vereniging vormt geen probleem als dit op voorhand wordt gemeld zodat eventueel verschillende methodes van africhting kunnen besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Agressieve honden worden niet toegelaten/Uitgesloten. Uitzonderlijk kan het bestuur samen met de instructeurs en de cursist een afwijkende beslissing nemen, voor zover de cursist zich  houdt aan de voorgestelde oplossing en eventuele bijkomende voorwaarden.

Alle honden moeten de noodzakelijke inentingen hebben bij het begin van de cursus ook (kennelhoest en hondsdolheid). Als bewijs is er het Europese paspoort.

Bestuursleden worden geacht regelmatig aanwezig te zijn op de trainingen en bij te dragen aan de organisatie van evenementen ingericht door Nimrod Genk.

Lesdagen, uren en praktische informatie.

Behoudens andersluidende beslissingen van het bestuur gaat de cursus door op de eerdergenoemde terreinen elke zaterdag van 9:00 tot 12:00. Vanaf mei wordt er eveneens geoefend op woensdag van 19:00 tot 21:00

Samenkomst 15 min voor aanvang van de cursus op de parking VAN KRC Genk ( achter het stadion tegen de boskant) of op de parking aan voetbalplein  Tilca Boys (voetbalplein Herengracht)

Bij verhindering of later komen : de instructeurs of de voorzitter even verwittigen.

Visvijvers “De Broeken” bronstraat 2  3600 Waterschei-Genk is ons clublokaal : na de cursus komen we samen in dit lokaal. Ook de vergaderingen gaan door in deze zaak.

De eigenaar van een “loopse teef” wordt verzocht om gedurende de periode van deze cyclus niet deel te nemen.

Lidgeld

Het lidgeld omvat een verzekering voor onze leden, de deelnemende cursisten, hun honden en de instructeurs. Niettemin is vereist dat de cursisten een familiale verzekering hebben afgesloten (honden inbegrepen).

De bijdrage voor de cursisten bedraagt €125,00 per jaar en per hond: van toepassing voor deelname op woensdag en zaterdag.

Het lidgeld voor niet cursisten bedraagt €20,00 per jaar (steunend lid).

Indien leden extra oefendagen aanvragen met het oog op deelname aan wedstrijden ( periode juli en augustus, wordt besproken in juni), dient er een bijkomende onkostenvergoeding betaald te worden van €35,00 per deelnemende hond .e)

Cursusgeld wordt in principe nooit terugbetaald tenzij bij ernstige medische redenen van de deelnemer..

Het bestuur wenst iedereen een aangename en succesvolle deelname aan deze cursus.

Samenstelling bestuur NimrodGenk

Bestuursleden:

  • Montforts John 0031 651213708
  • Brouns Jack: 0031 653168214
  • Doek Philo

 

Lesgevers-instructeurs: Bussers Leon

                                             Bosmans Carine

                                             Montforts John

                                             Brouns Jack